Welcome to the BLISSFUL journey

ನಿಯಮಿತವಾದ ಸುಷುಮ್ನಾ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

0
Share.

Comments are closed.