Welcome to the BLISSFUL journey

ನಮ್ಮ ದೇಹದ 90%ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ 100%ರಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುವ ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಣ. ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸೋಣ.

0
Share.

Comments are closed.