Welcome to the BLISSFUL journey

வசந்தத்தின் வண்ணங்களைப் போல் மகிழ்ச்சி மற்றும் துக்கங்கள், சிறியவர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள், வேடிக்கை மற்றும் பொறுப்பு அனைத்தும் ஒன்றாக, வண்ணங்களின் திருவிழாவான “ஹோலி” பண்டிகையன்று ஆன்மாவை சமநிலைப்படுத்தி, வாழ்வில் ஊக்கமளித்து வசந்தமாக்கட்டும்

0
Share.

Comments are closed.